Appeal From Founder

An Humble Appeal From The Founder
By Admin

॥ ସର୍ବଂରହସ୍ୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମସ୍ୟ, ଦେବାଃ ନ ଜାନାତି କୁତଃ ମନୁଷ୍ୟ ॥

ପୂର୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ , ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଦେବତା । ରହସ୍ୟମୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଲୀଳାଖେଳାକୁ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ଅକ୍ଷମ,
ତେଣୁ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ କଥା କଣ କୁହା ଯାଇପାରେ !

" ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରେ ଯାଇ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କି ଅବା ମାଗିବି ଆଉ ... ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ । ହେ ମହାବାହୁ !! "

ଗାଁ ଟିସହର ଚାଁକଚକୟ ସଭ୍ୟତାଁର ବହୁଦୂରରର, ସାଁଧାଁରଣ ଗମନାଁଗମନୀର ଅନ୍ତରାଁଳ ଓ କୁ-ଚକ୍ରାଁନ୍ତକାଁରୀ ରାଁଜରନତାଁମାଁନଙ୍କ ଆଢୁଆଳରର ନିରେସିତ ରହଉଥିରେ ରହ ମନରର ଆଶାଁ ବାଁନ୍ଧିବସିଛିବହୁତ କିଛିପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ନୂଆ ଏକ ପରିଚୟ ରଦବାଁୋଁଗିନିଜ ଗାଁ ମାଁଟିମାଁ କୁ। ମହାଁପ୍ରଭ୍ୁରସଠାଁରର ବିରଜରହରେ ସାଁର୍ତକ ରହବ ଏ ମଣିଷ ଜୀବନ। ପତିତପାଁବନ ବାଁନାଁ ଉରେଇ ମହାଁପ୍ରଭ୍ୁରସ ଅଞ୍ଚଳରୁପତିତ ଉଦ୍ଧାଁର କରିରବ । ଏଇ କୁ-ପର୍ଗାଁମୀ ସମାଁଜ ପଣିୁରେରିଆସିବ ରସଇ ଆଧ୍ୟାଁମିିକ ରଚତନାଁ ରଶୈଳୀ କୁ। ପଣିୁସନ୍ଧୟାଁରର ଭ୍ାଁଗବତ ଟୁଙ୍ଗିଘରୁଭ୍ାଁସିଆସିବ "ଭ୍ଜୁକିରାଁମ ନାଁମରର କୁମର ..." ର ଧ୍ୱନିତରଂଗ । ଅରୋଁୋଁ ଓ ପରିଚୟହୀନ ଗାଁ ଟିରେରି ପାଁଇବ ନିଜର ଏକ ପରିଚୟ "ପରୁୁରଷାଁର୍ତ୍ମରେତ୍ର"। "ଗ ାଁ ରର ସହର ଟିଏ"-ମହାଁପ୍ରଭ୍ୁଙ୍କ ଦଶତନ ନିମରନ୍ତ ସ୍ଥାଁନଟିରର ରହବ ବହୁଭ୍କ୍ତମାଁନଙ୍କର ସମାଁଗମ । ଗାଁର ଚାଁଷୀପଅୁ ରମେିବସିବ ତାଁ’ ପସରାଁ, ପରିୂଉଠିବ ତାଁ’ ଘର ସଂସାଁର ।

ମଦିର ନିମତାଁଣରର ବେ ମହତ୍ଵର ରେକର୍ାଁ, ହାଁଇଦ୍ରାଁବାଁଦରର ନିମିତ ରହାଁଇଥିବାଁ ମହାଁପ୍ରଭ୍ୁଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଁର୍ଙ୍କ ମଦିର ର ବିଶ୍ଵକମତାଁଙ୍କ କରକମଳରର ଏହିମଦିର ଟିମଧ୍ୟ ନିମିତ ରହଉଅଛି। ଏଇ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରର ମଦିର ନିମତାଁଣ ପର୍ରର ମଧ୍ୟ ବହୁରଛାଁଟ ବେ ବାଁଧାଁବିଘ୍ନ ରାଁସ୍ତାଁରର ଆସଛିୁ। ମହାଁ ମନୀଋଷିଙ୍କରୁ କହିବାଁନୁସାଁରର ମହାଁପ୍ରଭ୍ୁଙ୍କର ଏ ସବୁପରୀୋଁ, ରତଣୁୋଁହାଁ ରହଉଛିମହାଁପ୍ରଭ୍ୁଙ୍କର ନିରଦତଶରର ରହଉଛି। ନାଁ’ ଆସିୋଁଣି ଜୀବନର ପରିପକ୍ଵତାଁ’ଦିାଁ କଟୁଛିସାଁଧସଥଙ୍କୁ ରମଳରର ୋଁହାଁକିବଖାଁଣିବସିବିକାଁଳିଆ ସାଁଆନ୍ତଙ୍କୁରନଇ, କିନ୍ତୁକଳାଁଠାଁକୁରଙ୍କୁଭ୍ଜନ ସମ୍ରାଁଟ ସ୍ଵଗ ଭ୍ିକାଁରୀ ବଳଙ୍କ ଭ୍ାଁଷାଁରର କରହ "ମ ୁଭ୍ିକାଁରିଆଉ ତୁରମାଁର ବଳ"। ନାଁ ଅଛି ତପ ବଳ ନାଁଜପ ବଳ, ମହାଁପ୍ରଭ୍ୁଙ୍କ ୋଁଗିରସଇ ଦୁଇପଦ ମରନ ପେିୋଁଏ ...

ତୁଟାଁଇ ସକଳ ରମାଁହମାଁୟାଁ ରମାଁର, ତୁମ ପାଁରଦ ମାଁୟାଁ େଗାଁଇଛି । ଅଧମ ରହରେ ବିତୁମରିପଅୁ ମ ୁ, ତୁମ ରପ୍ରରମ ବନ୍ଧାଁ ରହାଁଇଅଛି । ମହାଁବାଁହୁରହ !! ଜଗନ୍ନାଁର୍ ରହ!! ରସଥି ପାଁଇ ରମାଁର େର ନାଁହିଁ। ତୁରମ ଅଛ ରବାଁେିଅଛିମହିଁୁପ୍ରଭ୍ୁ,ତୁରମ ଅଛ ରବାଁେିଅଛିମହିଁୁ ॥

ଆଉ ଜୀବନରର ରଗାଁଟିଏମାଁତ୍ର େେୟ ଓ କାଁମନାଁ ...

"ଶ୍ରୀମଦିରରର ୋଁଇ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଁର୍ଙ୍କୁକିଅବାଁ ମାଁଗିବିଆଉ। ରମାଁ ଜୀବନ ପରଛ ନରକତ ପେିର୍ାଁଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାଁର ରହଉ । ରହ ମହାଁବାଁହୁ!! ଜଗତ ଉଦ୍ଧାଁର ରହଉ " ॥

ଏହି ଅବସରରର,ଆପଣଙ୍କର ସ-ହୃଦୟ ସହରୋଁଗ ଏକାଁନ୍ତ କାଁମୟ । ମହାଁପ୍ରଭ୍ୁଙ୍କ ରସବାଁରର େଦିଆପଣ ନିଜକୁନିରୋଁଜିତ କରିବାଁକୁଚାଁହୁର୍ାଁନ୍ତି, ଦୟାଁକରି ଏହି ରେବ େିଙ୍କ ଟିକୁରଦଖନ୍ତୁ: ।